Herghelia Dor Mărunt

AcasaDestinatiiHerghelia Dor Mărunt

Herghelia Dor Mărunt

Herghelia Dor Mărunt

  • Vacante la Tara
  • 4 June, 2018

Tot mai mulți copii și adolescenți, în principal, își îndreaptă atenția spre activitățile ecvestre. M?na?i de curiozitate, de dorin?a de a descoperi aceast? lume, atra?i de bl?nde?ea ?i loialitatea cailor, din ce ?n ce mai mul?i pa?i se ?ndreapt? spre por?ile hergheliilor. Ast?zi, pentru noi, Herghelia Dor M?runt ?i-a deschis por?ile.

E timpul s? l?s?m ?n urma noastr? tot ce ?ine de urbanizare, de aglomera?ie, de agita?ia cotidian? ?i s? pornim spre descoperirea unei noi lumi, mai lini?tite, tradi?ionale, ?n care fiecare om poate rasfoi o fil? dintr-o poveste, o poveste de via??.

Ast?zi pa?ii no?tri ne-au purtat pe meleagurile C?mpiei Ialomi?ei, ?n Jude?ul C?lara?i, ?ntr-un sat de oameni lini?ti?i, dar vrednici, pe uli?ele c?ruia macii i?i fluturau ro?ia libertate la fiecare m?ng?iere a v?ntului. Ca-n fiecare sat, b?tr?nii ?edeau la poart?, pe-o banc? parc? uitat? de ani. Pe chipurile lor timpul a ridat griji, bucurii, necazuri, lec?ii de via?? pline de in?elepciune. Aici, este locul ideal ?n care putem ?n?elege ce-nseamn? tradi?ia nealterat? de timp, unde ruralul de azi se-mplete?te armonios cu ruralul de ieri, un loc ?n care po?i ajunge c?nd dorul originilor satului rom?nesc ne-ndeamn? spre aceste meleaguri. A?adar, condu?i de dor, descoperim Satul Dor M?runt av?nd ca principal? atrac?ie turistic?, Herghelia Dor M?runt.

Situat? la 80 de km de Bucure?ti, ?n jude?ul C?lara?i, Herghelia Dor M?runt, din satul cu acela?i nume, are ca principal obiectiv cre?terea rasei tr?pa? rom?nesc. Aceast? ras? reprezentativ? pentru ?ara noastr? a fost recunoscut? ?n urm? cu circa dou? decenii, la formarea sa particip?nd ?n propor?ie majoritar? tr?pa?ul American (85%), tr?pa?ul Ostrov (10%), tr?pa?ul Francez (5%) ?i tr?pa?ul Rusesc (5%). Pe l?ng? aceast? ras?, ?n cadrul Hergheliei Dor M?runt g?sim ?i un nucleu din rasa semigreu. Aceast? ras? este foarte util? ?n scopul lucr?rilor care se execut? ?n cadrul hergheliei.

Rom?nia, ocup? locul 5, la nivel mondial ?n ceea ce prive?te num?rul de cai (800.000 exemplare). Dintre ace?tia, circa 10.000 de cai sunt de ras?, put?nd fi folosi?i at?t ?n cadrul activit??ilor de agrement c?t ?i ?n cadrul competi?iilor sportive.

Chiar dac? este cunoscut? ca fiind o ras? de vitez?, plimb?ndu-ne pe aleile hergheliei ?i privind spre grajduri ?i spre locurile amenajate, descoperim temperamentul docil, u?or lini?tit al tr?pa?ului rom?nesc. ?ngrijitorii trateaz? cu deplin? seriozitate acest fapt, spun?ndu-ne c? fiecare cal, se preg?te?te pentru propria-i curs?. Este cunoscut faptul c? de-a lungul timpului Herghelia Dor M?runt a participat ?n numeroase r?nduri la concursurile ?i activit??ile hipice desf??urate pe Hipodromul din Ploie?ti. Rezultatele nu s-au l?sat deloc a?teptate, astfel Herghelia Dor M?runt m?ndrindu-se cu numeroase premii ob?inute ?n cadrul acestor concursuri na?ionale.

R?sfoind prin filele trecutului Hergheliei Dor M?runt, o descoperim pe Verbi?a. Ea este mult mai mult dec?t o simpl? iap? din rasa tr?pa? rom?nesc. Este un simbol, un etalon, o m?ndrie pentru numele acestei herghelii, dar ?i-o m?ndrie na?ional?. Ast?zi, ea este o surs? nesfar?it? pove?ti. Pove?ti despre chin, despre efort, despre victorii, despre reu?ite, despre loialitate, dar cele mai importante sunt pove?tile despre bucuriile tr?ite c?nd fiicele ei, au ob?inut victoriile pe care ?i ea le-a str?ns de-alungul timpului. Numele lor pe c?t de fascinante sunt, pe-at?t de mult ne-au st?rnit curiozitatea. Astfel, Vraja Zorilor, Vis Divin ?i altele, ne dezv?luiesc un secret al acestei lumi ecvestre. Ini?iala numelui m?nzului se mo?tene?te ?n mod obligatoriu de la iap?.

Revenind pe aleile Hergheliei Dor M?runt, am fost foarte ?nc?nta?i de ?ntreaga amenajare prin care ?ngrijitorii ?i responsabilii acestui amplasament au avut grij? de organizarea ?ntregii herghelii. Spa?iile ?n care caii pot alerga sau se pot plimba sunt foarte permisive, zonele cu p?m?nt altern?nd cu cele de iarb?. Ne-am bucurat foarte mult s? observ?m c? ace?tia erau foarte bine ingriji?i ?i hr?ni?i. Grajdurile erau la r?ndul lor, curate, f?nul era din bel?ug, detalii ce le puteam desprinde din comportamentul vioi ?i din privirile senine ?i fericite ale cailor. Ace?tia sunt foarte bl?nzi ?i nu s-au sfiit nicio clip? s?-?i satisfac? poftele cu f?n proaspat sau iarb?, direct din m?inile noastre. Privirea lor era foarte expresiv?, degaj?nd un sentiment de loialitate ?i bl?nde?e. Era imposibil s? nu-?i dore?ti s?-i r?sfe?i cu a ta m?ng?iere. Chiar dac? era doar pentr-o clip?, pentru ei conta; ?i acest lucru se vedea in ochii lor l?crim?ndu-?i loialitatea. ?i pentru c? au stat a?a cumin?i, mai meritau un premiu, inc? o por?ie de f?n proasp?t. Dar, campionii r?sf??ului erau m?njii care, sfio?i, se ascundeau prin grajduri, f?c?ndu-?i cu greu curaj, pentru a inainta spre noi. Aveam ?n fa?a noastr? bl?nde?ea ?n cea mai pur? form? a sa. Iar dincolo de-aceast? bl?nde?e, de-aceast? sensibilitate, se-ascund viitorii campioni, viitoarele glorii care vor duce mai departe povestea Hergheliei Dor M?runt.

Herghelia Dor Marunt

Adresa Calarasi, com. Dor Marunt

Telefon 0242 644130

Fax 0242 644130

E-mail dormarunt@calarasi.rosilva.ro

Autor ?i Fotografii : Catan? Cristian-Alexandru