Ciocăneşti, Comuna Muzeu în aer liber

AcasaDestinatiiCiocăneşti, Comuna Muzeu în aer liber

Ciocăneşti, Comuna Muzeu în aer liber

Ciocăneşti, Comuna Muzeu în aer liber

  • Vacante la Tara
  • 17 July, 2018

Suntem în Comuna-Muzeu Ciocănești, dulce meleag bucovinean, ținut sfânt binecuvântat de natură, scăldat de apele reci îi repezi ale Bistriței Aurii, o Bistriță care pare că încă-ți susură dorul vechilor plute ce-ți coborau destinele spre Bicaz... Pe-aceste locuri tradi?iile au n?scut pove?ti, iar pove?tile le-au purtat mai departe prin legende, prin simboluri, prin oameni ?i mai ales, prin m?iestria ?ncondeierii. Aici, ?n Cioc?ne?ti, se ?ncondeiaz? ?i ou?le ?i casele, conferind unei comune pitore??i statul meritoriu de comun?-muzeu ?n aer liber.

?

Plimbare prin Cioc?ne?ti ? Tradi?ii in aer liber

O plimbare pe uli?ele Cioc?ne?tiului ?nseamn? redescoperirea simplit??ii vie?ii de la ?ar?, ?ntr-o zon? ?n care tradi?iile s-au p?strat nealterate iar verdele p?durii ?i al paji?tilor nu ?i-a pr?fuit deloc prospe?imea.

La fiecare pas pe care-l facem privirea ne va fi furat? de frumuse?ea unic? a caselor ?ncondeiate, gospod?rii frumus ?ntre?inute, cu gr?dini ?nflorate, semn c? aici oamenii sunt truditori ?i pre?uiesc frumosul, un frumos de care noi ne putem bucura. Dincolo de dealuri ?i de obcini pornesc potecile spre ?n?l?imile Suhardului, c?r?ri care poarta hoinarii spre lumea ?n?l?imilor, acolo sus de unde Bucovina se vede at?t de frumos.

Tradi?ia ?i tehnica ?ncondeierii ou?lor ?n Cioc?ne?ti

C?nd ne referim la tehnica de ?ncondeiere, specific? acestei zone este tehnica ?ncondeierii cu cear? de albine. Aceasta are rolul? de a ?mbr?ca un domninant fundal de culoare neagr? ce se va aplica peste ou. Peste acest fundal, talentul, m?iestria ?i imagina?ia se adun? ?i se str?ng ?n hora crea?iei d?nd na?tere unor decora?iuni ornamentale de culoare ro?ie, galben? ?i alb?.

?

Chi?i?a, unealta specific? ?ncondeierii ou?lor este folosit? ?i aici. Ea este format? dintr-o ?eav? metalic?, destul de sub?ire care ascunde ?n interiorul s?u un fir de p?r de porc, folosit ?n procesul ?ncondeierii (?nchistirii) ou?lor.

Fiecare ou va fi golit cu ajutorul unei siringi, se va sp?la ?i se va l?sa la uscat. ?n tot acest timp ceara de albine va fi pus? la ?nc?lzit dup? care se va aplica de jur ?mprejurul oului. ?n faza imediat urm?toare, oul va fi cufundat ?n culoarea galben?, liniile ?ncep?nd s? prind? contur, povestea ?ncondeindu-se din ce ?n ce mai frumos. Urmeaz? apoi o nou? cufundare, de aceast? dat? ?n culoarea ro?ie, pentru ca oul s? se ?mbrace ?ntr-o nuan?? aprins?, de foc, cum spun localnicii. Ceara ajut? la acoperirea spa?iului r?mas dintre liniile duble ?nchistrite. Va urma o ultima cufundare, ?i-anume ?n culoarea neagr?. Negrul simbolizeaz? nesf?r?itul, eternitatea. ?nchistrirea pove?tii ??i va scrie ?i ultimul r?nd c?nd ceara va fi cur??at? cu ajutorul unei c?rpe uscate ?i a unei surse de c?ldur?? Astfel, vom avea ?n fa?a noastr? simpla ?i tradi?ionala poveste a oului cioc?ne?tean. Modele de pe ou?le ?ncondeiate sunt inspirate, la fel ca ?i ?n cazul caselor ?ncondeiate, de cus?turile de pe costumul na?ional al acestei zone, descriind momente, obiceiuri ?i ?nt?mpl?ri din via?a s?tenilor ?i-a satului.

Muzeul Ou?lor ?ncondeiate din Cioc?ne?ti

Unul din obiectivele turistice pe care nu trebuie s? le rata?i este Muzeul Ou?lor ?ncondeiate din Cioc?ne?ti. De?i denumirea ne face s? ne imagin?m c? este doar un muzeul dedicat ?ncondeierii ou?lor, trebuie s? ?ti?i ca muzeul deschis din anul 2007 reprezeint? un veritabil patrimoniu etnografic al acestei zone. De-a lungul anilor ?n interiorul muzeului, pe l?ng? expozi?ia de ou? ?ncondeiate, putem descoperi mai multe ?nc?peri ce ad?postesc obiecte tradi?ionale specifice s?tenilor ?i me?te?ugarilor din Ciocane?ti, o veritabil? colec?ie de art? popular?, obiecte tradi?ionale de la st?n?, instrumente de ol?rit, de butin?rit ?i c?r?u?ie, machete de plute etc. O ?ntreag? ?nc?pere ?i este dedicat? ?es?toriei, unde pe l?ng? ?nc?nt?toarele exponate g?sim si nelipsitul r?zboi de ?esut. Pe pere?ii altei camere din interior putem admira o impresionant? colec?ie de fotografii vechi cu to?i me?terii ?i me?te?ugarii comunei.

Revenind la impresionanta colec?ie de ou? ?ncondeiate, acestea sunt ?n num?r de peste 300, exponate str?nse de-a lungul timpului ?n cadrul Festivalului Ou?lor ?ncondeiate, o important? manifestare organizat? an de an de ANTREC, av?nd ca scop promovarea ?i valorificare tradi?iilor autentice. Expozi?ia de ou? ?ncondeiate poart? numele unui iubit ?i regretat profesor al Cioc?ne?tilui, Dl. Novac Norbert Ioan.

Micu?ii ?ncondeietori din Cioc?ne?ti duc povestea mai departe

?n incinta ?colii din Cioc?ne??i func?ioneaz? o clas? special? ?i-anume clasa micu?ilor ?ncondeietori. Cei mici sunt ?nv??a?i de profesori cum s? ?ncondeieze ou?le, urm?nd s?-i perfec?ioneze ?i s?-i motiveze pe cei mici prin particip?ri la diverse festivaluri tradi?ionale, at?t din ?ar? c?t ?i din afara grani?elor. Iat?, a?adar cum cei mici duc aceast? poveste mai departe, ?mbog??ind-o ?i ?nnobil?nd-o cu talentul lor juvenil.

?

Clasa micu?ilor ?ncondeietori ai ?colii din Cioc?ne??i a participat la T?rgul Copiilor Me?te?ugari ce s-a desf??urat ?n patria Alpilor, Austria, unde au ob?inut premiul I.

?Arta ?ncondeierii am ?nv??at-o acum 4 ani cu ocazia particip?rii la tab?ra organizat? special pentru acest? indeletnicire de c?tre regretatul ?nv???tor Novac Norbert Ioan. ?n primele zile ale taberei ?ncondeiatulul ou?lor mi s-a p?rut foarte greu, dar cu timpul, cu mult? r?bdare ?i pl?cere am reu?it s?-mi ?mplinesc visul. Iacoban Oana ? elev clasa a-VIII-a, ?coala din Cioc?ne?ti)

?

?

Pensiuni ?i informa?ii suplimentare

ANTREC Suceava

Str.Runc, Nr.2, Vatra Dornei, Suceava

suceava@antrec.ro

Text si Fotografii: Cristian-Alexandru CATANA