Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Voiaj in Delta Dun?rii(II)

Sulina - ora? turistic

Sulina este singurul ora? aflat pe teritoriul Rezerva?iei Biosferei Delta Dun?rii ?i exercit? o atrac?ie proprie, specific?, fiind din ce ?n ce mai cunoscut ca destina?ie turistic?, vizitatorii fiind vr?ji?i de farmecul s?u.

Ora?ul Sulina a fost inclus ?n programul ?Save destination?, la nivelul Uniunii Europene. Este de fapt o competi?ie, la care -? ?n acest an ? Sulina a ob?inut medalia de aur pentru comuniunea ?ntre oameni ?i mediu, precum ?i pentru o zon? c?t mai nepoluat?.

Ora?ul ce reprezint? extrema estic? a Rom?niei, acolo unde b?tranul Danubiu ??i pierde ?i apa ?i numele, ?n Marea Neagr? - dar ?i ora?ul situat la cea mai mic? altitudine medie din ?ara noastr?, de numai 4 m deasupra nivelului m?rii - ofer? oportunit??i de practicare a unor variate forme de turism, precum turismul de cunoa?tere, cel de de cur? helio-marin? ?i de sejur (odihn?), cel sportiv ?i eco-turismul.

Turismul de cunoa?tere - forma principal? de turism ?n zon? - este practicat individual ?i de?ine ponderea principal? ?n fluxul turistic, vizitatorii caut?nd s? cunoasc?, ?ntr-un timp relativ scurt, ora?ul, monumentele istorice ?i - ?n parte - tradi?ia acestuia. De asemenea, turi?tii doresc s? fac? plaj? ?i s? beneficieze de num?rul relativ mare de ambarca?iuni cu care localnicii ?i pot transporta la complexul lacustru Ro?u-Ro?ule?-Puiu, la p?durea Letea ?i la gura de v?rsare a Dun?rii ?n Marea Neagr?. Accesul este asigurat, ?n perioada de sezon, de Navrom Delta, cu navele clasice. ?n week-end se ?nregistreaz? gradul maxim de ocupare a structurilor de cazare.

Turismul de cur? helio-marin? ?i de sejur (odihn?) este preferat de familii ?n vacan??, dar ?i de un num?r tot mai mare de persoane de v?rsta a doua, atrase de pre?urile ?ntruc?tva mai mici, ?n compara?ie cu alte loca?ii de pe litoral, ?n condi?ii corespunz?toare de cazare ?i de transport la plaj?, unde se g?sesc facilit??i oferite de cinci loca?ii comerciale.

Turismul sportiv este practicat de trei mari categorii de turi?ti: pe de o parte, de c?tre omul care vine aici cu ?ntreaga familie (?i care se deplaseaz? cu ambarca?iuni cu motor, cu care se vine de la Br?ila, Gala?i, Tulcea, ori se deplaseaz? pe peridoc de la Constan?a, Bucuresti ?i alte ora?e mari), iar ? pe de alt? parte ? de c?tre pescarii amatori (care sosesc ?n grupuri pe parcursul ?ntregului an, practic), la care se adaug?, ?n perioadele permise de lege, v?n?torii sportivi.

Eco-turismul cunoa?te o cre?tere accentuat? de popularitate ?n r?ndurile tineretului din ?ar? ?i ? recent - din str?in?tate, at?t sub forma tradi?ional? a sejurului de practic?, de studiu, c?t ?i a sejururilor ?i excursiilor dedicate observ?rii ?i cunoa?terii patrimoniului natural ?i mediului special al Rezerva?iei Biosferei Delta Dun?rii.

O dovad? a vechimii ?i importan?ei ora?ului Sulina pentru comunitatea european? este Palatul fostei Comisiuni Europene a Dun?rii (CED). CED s-a ?nfiin?at ca o consecin?? a Tratatului de pace, dup? R?zboiul Crimeii - c?nd a fost instituit? libertatea de naviga?ie pe Dun?re - ?i a func?ionat ?n perioada 1856-1938, av?nd ca sediu Palatul CED, a c?rui arhitectur? are anvergura unei universit??i, ce se ?ncadreaz? ?n stilul neoclasic. Din Comisiunea European? au f?cut parte: Anglia, Fran?a, Germania, Italia (puterile de la jum?tatea secolului al XIX-lea ?i ?motorul? financiar al actualei Uniuni Europene), cele trei imperii (Rusia, Turcia ?i Austria) ?i - dup? R?zboiul de Independen?? - ?i Rom?nia. Acum, fostul Palat este sediul Administra?iei Fluviale a Dun?rii de Jos ? sectorul Sulina.

?

Obiective turistice ?n Sulina

Odat? ajun?i ?n Sulina, mul?i dintre turi?tii care nu au mai fost niciodat? aici descoper? cu surprindere ?i pl?cere c? zona are numeroase obiective turistice care merit? s? fie vizitate. Dintre acestea, consemn?m:

Farul Comisiunii Europene a Dun?rii

Bogata istorie a prezen?ei Comisiunii Europene a Dun?rii ?n orasul Sulina poate fi g?sit? la cl?direa Farului, care este ast?zi un muzeu vizitat de to?i turi?tii care ajung ?n zon?. Documente vechi, scrisori ale Regelui Carol, obiecte personale ale dirijorului George Georgescu ? m?ndria locuitorilor ora?ului Sulina - pot fi admirate ?n interiorul Farului.

?

Farul Observator

Far construit ?n perioada Comisiunii Europene a Dunarii, actualmente neutilizabil.

Este situat pe malul st?ng al Dun?rii, iar leg?tura sa cu partea ?continental?? se realizeaz? printr-un lung dig de piatr?. Ceea ce este impresionant la acest dig este faptul c? el ?nc? mai p?streaz? inscrip?iile celor ce au participat la construc?ia sa. Farul Observator este cel la care s-au realizat film?ri pentru pelicula de lung metraj ?Toate p?nzele sus?. M?iestria construc?iei ?i s?lb?ticia naturii ?n care este amplasat, confer? acestui obiectiv turistic un aer misterios ?i arhaic.

?

Uzina de ap? ? darul Olandei

Povestea Castelului de ap? o ?tie, ast?zi, orice locuitor al Sulinei. Mai demult, aici a oprit pentru scurt timp un vapor cu un oaspete de seam?: Regina Olandei. Aceasta, la cobor?rea de pe vapor, a cerut celor de pe mal un pahar cu ap?. Nu se a?tepta ca, dup? c?teva momente de t?cere din partea celor prezen?i, o b?tran? s? se aplece, s? ia cu o can? ap? din Dun?re ?i s? i-o ofere. Mirat? de faptul c? mai exist? porturi cu o intens? activitate, dar unde apa de consum nu este filtrat?, Regina Olandei a ordonat ? dup? ?ntoarcerea sa acas? - construc?ia Castelului de ap?, cu re?eaua de distribu?ie. A fost darul ei pentru Sulina!

?

Cimitirul maritim Sulina

?n mod plastic, este denumit ?Cimitirul viu de la Sulina?, pentru c? are ?n permanen?? c?te o poveste nou? de prezentat turi?tilor.

Descris? ?n perioada sa de glorie ?n ?Europolis?-ul lui Jean Bart, Sulina a fost primul ora? din Rom?nia unde se poate vorbi de conceptul ?Europei Unite?. La sf?r?itul secolului al XIX-lea, aici convie?uiau greci, rom?ni, ru?i, armeni, turci, austro-ungari, evrei, albanezi, germani, italieni, bulgari, englezi, t?tari, muntenegreni, s?rbi, polonezi, lipoveni etc. M?rturie a acestui fenomen st?, ast?zi, cimitirul maritim, acolo unde prin?ese, nepoate de voievod, ingineri sau consuli odihnesc al?turi de pescari, muncitori din port, hamali, ?ntr-un amestec nemai?nt?lnit de credin?e ?i confesiuni. Ca un fapt divers, de pe mormintele elene nu se poate descifra v?rsta real?, grecii de atunci ascunz?ndu-?i data na?terii, pentru a se sustrage incorpor?rilor in armat?.

?

Catedrala Sf. Alexandru si Nicolae

1882 reprezint? pentru Sulina anul ?n care se con?tientizeaz? necesitatea unei noi biserici. Via?a religioas? de la gurile Dun?rii cap?t? o alt? dimensiune, odat? cu sosirea preotului V. Gheorghiu, care transform? nevoia realiz?rii acestei construc?ii, din stare latent?, ?n concret. Organizeaz? corala bisericii, ?n anul 1906 ?i particip? cu aceasta la un concurs din Bucure?ti, c??tig?nd medalia de aur, prilej cu care ??i atrage simpatia - ?i chiar prietenia - Regelui Carol I. Av?nd acest ascendent moral, ?ncepe - ?n anul 1908 - colecta b?neasc? pentru biseric?, iar ?n anul 1910, ?n prezen?a Familiei Regale, se pune piatra de temelie la Catedrala Deltei. ?n Actul de funda?ie se spune: ??nceputu-s?a acest dumnezeiesc Isac cu hramul Sf. Ierarh Nicolae si Sf. Alexandru, patronul zilei de 30 august, c?nd oastea rom?na la 1877 a m?rturisit pe c?mpul de lupt? vechi virtu?i str?bune, ast?zi, la 31 octombrie 1910, intr?al 45-lea an de Domnie al M?riei Sale Regele Carol I ?i a so?iei sale, M?ria Sa Regina Elisabeta?.

?

Biserica ortodox? Sf. Nicolae, Biserica greceasc? Sf. Nicolae, Biserica romano-catolic? Sf. Nicolae, Biserica de rit vechi Sf. Petru ?i Pavel ? sunt alte obiective turistice importante ale ora?ului Sulina, ce reprezint? inclusiv dovezi incontestabile ale multiculturalismului localit??ii, ?nc? din cele mai vechi timpuri.

?

Plaja ? parte component? a patrimoniului natural al Sulinei

Una dintre cele mai importante componente ale patrimoniului natural apar?in?nd ora?ului Sulina este plaja de la Marea Neagr?. Este situat? ?n partea estic? a intravilanului, pe direc?ia N-S, perpendicular? pe direc?ia de curgere a Dun?rii. De la ??rmul m?rii, la limita vegeta?iei, distan?ele variaz? de la 50 m, la 200 m. Plaja urmeaz? cordonul litoral p?n? la Sf?ntu Gheorghe. Nisipul plajei este de o fine?e excep?ional?, iar peisajul specific marin are un farmec particular.

Accesul turi?tilor ?n sezonul estival spre plaja Sulina este facilitat de infrastructura rutier? existent? - respectiv, un drum de 6 km. lungime, pavat cu dale ecologice de trafic greu - si este asigurat de dou? firme de transport public de persoane ?i de un num?r de 12 taxiuri particulare.

Pe plaj? a fost realizat ?i un obiectiv de investi?ii numit ?Amenajare Plaj? Sulina?, care ofer? locuri de joac? pentru copii, spa?ii comerciale, punct de prim-ajutor medical, punct de observare Salvamar, un spa?iu ?n aer liber pentru spectacole, alei din lemn pentru promenad? ?i pontoane din lemn pentru cei ce doresc s? se plimbe pe deasupra apei m?rii. Pe plaja Sulina ??i desfasoara activitatea operatori comerciali care asigur? facilit??i specifice turi?tilor.

Daniel Negu?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine