Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Ajuns? la cea de-a XVII-a edi?ie, Conferin?a Interna?ional? "Turismul Rural românesc în contextul dezvolt?rii durabile. Actualitate ?i perspective", ?i-a desf??urat lucr?rile în perioada 28 - 30 mai 2015 la Vatra Dornei, avându-i ca principali  organizatori: Academia Român? - filiala Ia?i - Institutul de Cercet?ri Economice ?i Sociale "Gh. Zane", Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale - Direc?ia General? Dezvoltare Rural?, Asocia?ia General? a Economi?tilor din România, filiala Ia?i, Asocia?ia european? a ??rilor cu mun?i "Euromontana", ANTREC Bucovina.

 

A?teptat? cu un viu interes, Conferin?a a reunit ?i în acest an peste 90 de cercet?tori ?tiin?ifici, cadre didactice universitare, speciali?ti din turism, masteranzi, doctoranzi, antreprenori, atât din ?ar? cât ?i din str?in?tate. Din România au participat reprezentan?i ai urm?toarelor institu?ii: Academia Român? - filiala Ia?i- Institutul de Cercet?ri Economice ?i Sociale „Gh. Zane”, Institutul de Economie Mondial?, Institutul de Economie Na?ional?, Institutul Na?ional de Cercet?ri Economice „Costin C. Kiri?escu”, Centrul de Economie Montan?, Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Academia de Studii Economice Bucure?ti, Universitatea „?tefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Al. I. Cuza” ia?i, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? „Ion Ionescu de la Brad” Ia?i, Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? Cluj, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Grigore T. Popa” Ia?i, Universitatea Maritim? Constan?a, Universitatea „Transilvania” ?i Universitatea „George Bari?iu” Bra?ov, Universitatea „Babe?-Bolyai” Cluj Napoca, Universitatea „Bioterra” Bucure?ti, Universitatea Tehnic? „Gh. Asachi” Ia?i, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea „Spiru Haret” Bucure?ti, Universitatea din Pite?ti, Universitatea „Valahia” Târgovi?te, Colegiul Economic „M. Kog?lniceanu” Foc?ani, Centrul de Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri Roznov – Neam?, Asocia?ia Jurnali?tilor ?i Scriitorilor din Turism, Asocia?ia Forumul Montan din România, Asocia?ia Na?ional? de Turism Rural Ecologic ?i Cultural, Muzeul ??rii Cri?urilor Oradea, etc.

?i de aceast? dat? au onorat Conferin?a personalit??i din cercetare, speciali?ti de renume din România, printre care amintim: prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu – secretar ?tiin?ific al Sec?iei de ?tiin?e Economice, Juridice ?i Sociologice - Academia Român?, prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu ?i prof. univ. dr. Nicolae Lupu - Academia de Studii Economice Bucure?ti, prof. univ. dr. Vasile Gl?van – Universitatea „Spiru Haret” Bucure?ti, Cercet. ?t. Pr.I Ion Talab? ?i cercet. ?t. Pr. II Teodor P?duraru – Academia Român?-ICES „Gh. Zane” Ia?i, conf. univ. dr. habil. Gheorghe S?voiu – Universitatea din Pite?ti ?i alte nume de marc? ale turismului rural. Al?turi de ace?tia, numero?i tineri cercet?tori s-au integrat in marea familie a turismului rural: masteranzi, doctoranzi ?i postdoctoranzi de la universit??i din Ia?i, Cluj, Sibiu ?i Bucure?ti.

De peste hotare, participat delega?ii de la urm?toarele institu?ii: Polonia: Universitatea pentru ?tiin?ele Vie?ii Poznan. Turcia: Universitatea Beypazari Ankara, Universitatea Adnan Menderes Ku?adasi Aydin, Universitatea Harran ?anliurfa, Universitatea „Suleyman Demirel” Isparta. Georgia: Universitatea de Stat „Ivane Javakhishvili” Tbilisi, Universitatea „Akaki Tsereteli” Kutaisi. Azerbaijan: Universitatea de Stat „Lankaran”. Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Chi?in?u, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, B?l?i, Universitatea de Stat din Moldova, Chi?in?u, Universitatea Agrar? de Stat din Moldova, Chi?in?u, Universitatea Pedagogic? de Stat „Ion Creang?”, Chi?in?u. Ucraina: Centrul de Business Cern?u?i.

În cadrul manifest?rii ?tiin?ifice s-a abordat urm?toarea tematic?:

  • Turismul rural ?i agroturismul în contextul dezvolt?rii durabile la nivel na?ional, regional ?i global;
  • Efectele crizei economice asupra turismului, agroturismului ?i turismului rural;
  • Tradi?ionalism vs. modernism în turismul rural;
  • Strategii na?ionale ?i regionale de dezvoltare a turismului rural;
  • Managementul ?i marketingul e-turismului;
  • Comportamentul prestatorilor ?i consumatorilor de servicii de turism rural;
  • Rolul legisla?iei în domeniu în promovarea ?i dezvoltarea turismului rural;
  • Turismul rural din perspectiv? multidisciplinar? ?i interdisciplinar?: economie, sociologie, drept, psihologie, antropologie, etnografie, folclor etc.

Lucr?rile ?tiin?ifice s-au desf??urat pe dou? sec?iuni: una în limba român? – destinat? speciali?tilor români ?i cea de-a doua în limba englez? – la care au participat atât cercet?tori români cât ?i str?ini. Pe parcursul celor dou? zile, au fost prezentate 82 studii ?i 6 filme de promovare a turismului rural. Toate aceste lucr?ri au fost cuprinse în 4 volume de specialitate (cotate B+ EBSCO, ProQuest ?i RePEc.), sub îngrijirea editurii „Pim” Ia?i (acreditat? CNCSIS), fiind pentru prima dat? când sunt imprimate pe suport CD.

Dup? încheierea lucr?rilor, ultima sear? a fost animat? de Ansamblul artistic "Plaiurile Dornelor" al Clubului Copiilor din Vatra Dornei, care a oferit participan?ilor un extraordinar spectacol folcloric, în armonie cu spiritul manifest?rii.

Aplica?ia practic? din cea de-a treia zi a avut loc în comuna ?aru Dornei. Principalele obiective parcurse au fost urm?toarele: Centrul de vizitare al Parcului Na?ional C?limani, Poteca tematic? „12 Apostoli”, fosta exploata?ie minier? de sulf C?limani, pensiunea „Cabana brazilor” din S?ri?orul Mare. Pe întreg traseul,  grupul a fost înso?it de domnul primar al comunei, ing. Ioan C?t?lin Iordache – un gospodar des?vâr?it ?i o gazd? de excep?ie care ne-a împ?rt??it din experien?a sa, creând modele de organizare ?i func?ionare a activit??ilor turistice rurale, în aceast? localitate reprezentativ?.

Se cuvine s? mul?umim tuturor oamenilor de suflet, prietenilor no?tri care au în?eles necesitatea acestei manifest?ri ?tiin?ifice, venind s? ne sprijine necondi?ionat ?i care au f?cut posibil? desf??urarea ?i celei de-a XVII-a edi?ii. Succesul acestui prestigios eveniment se datoreaz? deopotriv? acestor persoane deosebite: ing. Mihai Herciu – director general, Direc?ia General? Dezvoltare Rural?, Autoritate de Management pentru PNDR, din cadrul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Ilie Bonche? - primar al municipiului Vatra Dornei, ing. Ioan C?t?lin Iordache – primar al comunei ?aru Dornei, ing. Mihai Volo?eniuc – consilier jude?ean-Consiliul Jude?ean Suceava, ing. Mihail ?aramet – director „Aqua Carpatica” Vatra Dornei, ing. Georgeta Elisabeta Manea –manager al societ??ii „Euro Construct Interna?ional” Bucure?ti, jurnalist Vasile Arhire - TVR Ia?i, prof. Vasile Moro?an –director ?i prof. Dorin Pard?u - Clubul Copiilor Vatra Dornei, coordonatorii ansamblului „Plaiurile Dornelor”, cercet. ?t. pr II Teodor P?duraru – ICES „Gh. Zane” Ia?i . Dator?m reu?ita organiz?rii Conferin?ei interna?ionale "Turismul Rural românesc în contextul dezvolt?rii durabile. Actualitate ?i perspective" tuturor acestor oameni minuna?i.

În ultimul week-end al lunii mai în 2016, va avea loc la Vatra Dornei cea de-a XVIII-a edi?ie a manifest?rii. Îi a?tept?m atunci pe to?i prietenii turismului rural!

Dr. ing. D?nu? UNGUREANU

Expert-consultant turism rural

Cercetator asociat, Academia Român? - INCE

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine