Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


T?rgul Na?ional de Turism Rural - ALBAC - 2013

?n organizarea Consiliului Jude?ean Alba ?i a Prim?riei Comunei Albac, cu sprijinul ANTREC Alba, ?n perioada 7 - 8 septembrie s-a desf??urat la Albac, din jude?ul Alba, a IX-a edi?ie a T?rgului Na?ional de Turism Rural. Este cel mai mare t?rg de turism rural din ?ar?, av?nd ca scop dezvoltarea acestui mod de turism, prin dialogul direct al actorilor principali din domeniu (agen?ii de turism, pensiuni, administra?ii locale, formatori de opinie, pres? de specialitate, turi?ti). Manifestarea s-a bucurat de un succes deosebit, ?n cele dou? zile fiind consemna?i cel pu?in 2.000 de vizitatori.

??n aceast? a noua edi?ie a T?rgului, mo?ii dau ?n continuare semnalul important c? turismul rural este o alternativ?. Pe l?ng? reprezentan?ii unor pensiuni, aici sunt ?i me?teri populari din toate regiunile ??rii, ca o component? important? a t?rgului ?i ? de asemenea ? sunt foarte multe organiza?ii care-?i promoveaz? proiectele ?i care ocup? jum?tate din cele peste 40 de standuri? ? ne-a declarat pre?edintele filialei Alba a Asocia?iei Na?ionale de Turism Rural Ecologic si Cultural (ANTREC), Emil Com?a.

T?rgul s-a desf?surat pe mai multe sec?iuni.

Pe de o parte, ?n sala de sport a localit??ii, ?n standuri amenajate, 52 de expozan?i ?i-au prezentat ofertele: bucate tradi?ionale, costume populare, zestre local?, produse turistice ?i proiecte de dezvoltare turistic?. Au fost prezen?i reprezentan?ii unor prim?rii din jude?ul Alba, dar ?i din alte jude?e; ai unor societ??i comerciale ce au prezentat produse ?i servicii adresate turi?tilor, pensiunilor ?i agen?ilor economici din turism; asocia?ii ?i funda?ii care activeaz? ?n turism; reprezentan?ii unor pensiuni din jude?ul Alba, dar ?i ai altor institu?ii ?i entit??i interesate. La t?rg au fost prezente, totodat?, 22 agen?ii de turism. De asemenea, revista noastr? a avut un stand de prezentare, care s-a bucurat de mare succes.

Pe de alt? parte, ?n pavilionul expozi?ional ?i-au expus crea?iile ? ?n 62 de standuri - me?teri populari sosi?i din opt jude?e (Alba, Arad, Bistri?a N?s?ud, Cluj, Hunedoara, Maramure?, Timi? ?i V?lcea).

?Avem un poten?ial turistic deosebit ?n jude?ul Alba! Este preg?tit terenul, ca s? spun a?a. Avem expozi?ii etnografice ?n fiecare comun? din jude?, avem forma?ii artistice care particip? la un festival jue?ean, avem ?n toate zonele jude?ului clase de me?te?uguri, pentru a transmite mai departe, c?tre tineri, ?ndeletnicirile din b?tr?ni, avem acest t?rg ajuns la a noua edi?ie, iar pensiunile ?i cei care ofer? servicii de turism rural in jude?ul nostru fac tot ceea ce pot - consider?m noi - pentru ca iubitorii turismului rural s? se simt? bine, aici. Dar mai avem multe de f?cut p?n? s? fim mul?umi?i de tot ceea ce poate oferi turismul rural ?n Alba. Avem baza ?i avem deschidere pentru dezvoltare. Iar baza este satul, care are tot ceea ce trebuie din punctul de vedere al culturii tradi?ionale. Pentru c?, p?n? la urm?, totul ? ?i gastronomia, ?i ?ndeletnicirile, ?i folclorul, ?i modul ?n care ?ngrije?ti mediul ? ?ine de cultur? local??, ne-a spus pre?edintele Consiliului Jude?ean Alba, Ion Dumitrel.

Deschiderea oficial? a T?rgului Na?ional de Turism Rural din Albac a avut loc ?n prezen?a oficialit??ilor jude?ene, a reprezentan?ilor agen?iilor de turism din toat? ?ara, a proprietarilor de pensiuni, precum ?i a turi?tilor ?i localnicilor ?i a fost ?nso?it? de ceremonialul de dezvelire a busturilor eroilor neamului, Horea, Clo?ca ?i Cri?an.

?Ospitalitatea mo?ilor de pe Valea Arie?ului, din comuna mea - Albac, sta?iune turistic? - produsele culinare pe care proprietarii de pensiuni le pun pe masa turi?tilor ?i dimensiunea istoric? a locurilor sunt cele trei elemente principale care atrag turi?tii aici. C?nd m? refer la produsele culinare tradi?ionale, m? g?ndesc la balmo?, m?ncarea mo?easc?, sarmalele, c?rna?ii, p?inea f?cut? pe lespede, ?n cuptor, cozonacii. Toate acestea sunt delicatesele pe care lumea le prefer?, pentru c? nu le g?se?te la tot pasul. ?n al doilea r?nd, dac? vorbim despre ospitalitatea mo?ilor, trebuie s? spunem c? oamenii din aceast? zon? sunt primitori, cu sufletul deschis, care se bucur? de oaspe?i, iar cei care le trec pragul sunt omeni?i a?a cum se cuvine. Nu ?n ultimul r?nd, Albac este o comun? ?n care s-au scris file importante din istoria poporului rom?n. S? nu uit?m c? pe aceste meleaguri s-a n?scut marele erou de la 1784, Horea ?i de aceea am ?inut, ?n mod deosebit, s?-i aduc aici ?i pe ceilal?i doi ortaci ai lui, pe Clo?ca ?i pe Cri?an, s? fie al?turea de el ?n grupul statuar din Albac, pentru c? de aici, ?mpreun?, to?i trei, au dat semnalul ?nceperii r?scoalei de la 1784?, a declarat ?n exclusivitate pentru revista noastr? primarul din Albac, Tiberiu Todea.

Un eveniment deosebit al t?rgului, care a completat ?n mod fericit suma elementelor care au dat culoare manifest?rii, a fost vernisajul expozi?iei Taberei Na?ionale de Pictur?, edi?ia a III-a.

T?rgul a cuprins ?i seminarii pe teme din turism, dar ?i dou? concursuri: de pescuit, la care s-au ?nscris 28 de pescari ?i de gastronomie, cu ?apte concuren?i, care au preg?tit ?delicii la ceaun?.

?Cu toate c? nu este ?nc? inclus ?n circuitul oficial al concursurilor de pescuit din Rom?nia, concursul desf??urat la t?rgul din Albac a avut ?i participare interna?ional?, deoarece locurile de pescuit de aici sunt extraordinare. Se pescuie?te lipan, se pescuie?te p?str?v. A fost o competi?ie foarte str?ns?, cu patru man?e. Sper?m ca la edi?ia jubiliar? a t?rgului, a zecea, de la anul, concursul nostru s? fie inclus ?i ?n competi?iile na?ionale de pescuit. C?t prive?te concursul gastronomic, acesta este deja tradi?ional la evenimentele pe care organiza?ia noastr?, ANTREC Rom?nia, le organizeaz?. Aici, ?n ?ara Mo?ilor, facem preparate mo?e?ti, dar nu numai. Tema din acest an a competi?iei a fost ?preparatele la ceaun?, cu dou? componente principale: tradi?ionalul balmo?, din zona cresc?torilor de oi ?i gula?ul mo?esc, adic? tocana cu cartofi, cu picioci, cum se spune aici?, ne-a precizat Emil Com?a.

Organizatorii t?rgului au oferit ?i o surpriz? reprezentan?ilor agen?iilor de turism ?i ai presei, care au avut posibilitatea s? ?ntreprind? c?l?torii la unele pensiuni din zon?, pe dou? rute intens circulate din punct de vedere turistic (Albac ? G?rda de Sus ? Arie?eni ?i Albac - S?lciua).

?Noi avem ?n obiectul de activitate ?i turismul local, iar ?n Programul Na?ional de Dezvoltare Rural? 2014 ? 2020, partea turistic? se va bucura de o aten?ie deosebit?. De altfel, prin intermediul unor m?suri clare, ?n perioada urm?toare vom acorda sume importante pentru pensiunile agro-turistice, pentru amenaj?rile tuiristice ce vor fi realizate. De asemenea, va exista ?i un subprogram cu destina?ie special? ? este vorba de zona montan? ? unde trebuie s? punem ?n valoare poten?ialul turistic, bazat pe perisajul extraordinar ?i produsele tradi?ionale. La nivelul jude?ului Alba, s-au implementat cel pu?in 40 de proiecte pe fonduri europene pentru pensiuni agro-turistice, dar poten?ialul este mult mai mare, astfel c? - ?n perioada urm?toare - va trebui s? facem o informare ?i o instruire mult mai serioas? a beneficiarilor, pentru a-i stimula s? apeleze la fondurile europene?, a subliniat, pentru revista noastr?, directorul general adjunct Implementare tehnic? ? Agen?ia de Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit, din cadrul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, Nicolae Popa.

A noua edi?ie a T?rgului Na?ional de Turism Rural din Albac s-a ?ncheiat cu parada portului popular ?i cu un spectacol de muzic? folcoric?, cu soli?ti invita?i de pe toate meleagurile Transilvaniei. Iar vremea frumoas? si deosebit de c?lduroas? a fost un atu ?n plus pentru reu?ita manifest?rii.

?

Text ?i foto: Daniel Negu?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine