Numarul Curent

Decembrie 2018
L m M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Vila Lumini? din Sinaia ? casa de vacan?? a maestrului George Enescu

Sta?iunea turistic? Sinaia de pe Valea Prahovei este vizitat? anual de peste 200 000 turi?ti. Pu?ini dintre ei ?ns? ajung la Casa memorial? ?George Enescu?, aflat? la un sfert de ceas de centrul sta?iunii. Un loc care a servit timp de 20 de ani inspira?iei enesciene.

Lini?tea locului l-a atras pe George Enescu ?n 1898 odat? cu vizitele sale la Regina Elisabeta. Mai t?rziu, ?ntre 1923 ?i 1926, arhitectul Radu Dudescu avea s? proiecteze ?n cartierul Cumpatul locul de odihn? ?i crea?ie pentru George Enescu. Proximitatea fa?? de calea ferat? nu pare s?-l fi deranjat pe maestru (pia?a terenurilor intravilane putea fi descris?, probabil, in termeni actuali).

?

Odat? ajun?i la casa memorial? urm?nd indicatoarele c?tre cartierul Cump?tul, ?p??i?i cu ?ncredere ?n curtea imens? a casei. Indiferent de sezon, promenada pe aleea de c?teva sute de metri nu poate fi dec?t agreabil?. Imobilul este ?supravegheat? de bustul compozitorului realizat de sculptorul Ion Irimescu.

?

?

Arhitectural, vila Lumini? descrie simplitatea tipic rom?neasc?. Interiorul a fost proiectat cu rafinament de c?tre Radu Dudescu. Mobilierul casei reune?te obiecte ?n stilurile rom?nesc, oriental ?i bierdermeier. Ve?i admira diverse piese din cristal, metal ?i ceramic?, tablouri ?i obiecte apar?in?nd maestrului: bastonul s?u ?i ?pianul din salonul ?n care ??i primea oaspe?ii. Sc?r??itul ostentativ al parchetului v? va face vinova?i pentru c? deranja?i lini?tea aparent de neclintit din Lumini?.

Dac? a?i vizitat casa memorial? din spatele Palatului Cantacuzino din Bucure?ti, a?i remarcat simplitatea camerei maestrului ?i eclectismul din dormitorul Maruc?i. La Sinaia, George Enescu a ales aceea?i modestie specific?-i: chilia sa este de trei ori mai pu?in spa?ioas? dec?t cea a so?iei sale Maria Cantacuzino-Enescu.

?

Din salon, scara ?n spiral? permite accesul ?n turnul de sud-est (foi?or) ?i, implicit, ?n mansarda casei. Bageaga (cum ?i spunea Enescu) casei a fost locul preferat al compozitorului pentru munca sa de crea?ie ?i interpretare. ?n prezent, ?n cele dou? ?nc?peri principale ve?i putea admira o colec?ie de partituri, scrisori, fotografii ?i afi?e pentru concertele de alt?dat?. Din mansard?, crestele mun?ilor Bucegi par foarte impun?toare.

?S? te odihne?ti de munc? prin munc??

George Enescu trudea p?n? la 16 ore pe zi. Prin munca sa de compozitor, dirijor, violonist, pianist ?i profesor, Enescu s-a dovedit un ve?nic neobosit. Un ve?nic neobosit ?nc? de la v?rsta de patru ani c?nd micul Jurjac c?nt? la o vioar? adev?rat? pe plaiurile sale natale boto?on?ne. Lui Eduard Caudella ?i va datora primele studii profesioniste ale muzicii. Sub ?ndrumarea acestuia, micul Jurjac ?ncearc? s? pun? pe h?rtie ideile de compozi?ie.

La ?apte ani, ?n 1888, George Enescu ?ncepe s? studieze la Conservatorul din Viena. Presa vienez? ?l simpatizeaz?, iar micul Jurjac va primi apelativul ?un Mozart rom?n?. Relevant? este ?nt?lnirea cu Johannes Brahms, care ?l va marca pe violonistul rom?n admirat de c?tre publicul vienez. George Enescu ??i continu? studiile la Conservatorul din Paris de unde pleac? ?n 1899 absolvent cu premiul I.

Perioada peste hotare este prolific?, ?ns? Enescu se va ?ntoarce ?n ?ar?, va fi admirat de c?tre Regina Elisabeta a Rom?niei ?i va fi invitat ?n repetate r?nduri s? c?nte la Castelul Pele? din Sinaia. Compune diverse lieduri, iar ?ntre 1901-1902, celebrele ?Rapsodii Rom?ne?. ?n tot acest timp, maestrul ?ntreprinde numeroase turnee pe continent ?i ?n America.

Primul R?zboi Mondial ?l oblig? pe Geoge Enescu s?-?i reduc? voiajurile. Profit? de timp ?i fondeaz? Concursul Na?ional de Compozi?ie ?n Bucure?ti. Participan?i sunt motiva?i s? creeze muzic? autohton?, iar c??tig?torii puteau studia peste hotare.

?n timpul vizitelor la Castelul Peli?or, George Enescu o cunoa?te pe Maria Tescanu Rosetti. Maria face parte din grupul de prietene al Reginei Maria, se c?s?tore?te cu prin?ul Cantacuzino, nutre?te sentimente pentru filozoful Nae Ionescu, ?ns? ?n urma unei deprim?ri, ??i mutileaz? chipul folosind acid. Din cauza grimasei permanente, Maruca poart? voal negru ?n fotografii, ?ns? nu ?l ?mpiedic? pe Enescu s? se c?s?toreasc? cu ea ?n 1937.

Dup? instalarea regimului comunist ?n ?ar?, George Enescu decide s? se stabileasc? la Paris, ?mpreun? cu so?ia sa. Maestrul George Enescu se stinge la 4 mai 1955 ?i este ?nmorm?ntat ?n cimitirul P?re Lachaise.

Pe l?ng? casa memorial? din Sinaia, pute?i vizita ?i conacul de la Te?cani, aproape de Moine?ti (Bac?u), casa ?n care a copil?rit compozitorul de la Liveni ?i casa memorial? din Bucure?ti (Palatul Cantacuzino).

?Eram, dac?-mi amintesc bine, un copil silitor ?i chiar destul de con?tiincios. La patru ani ?tiam s? citesc, s? scriu, s? adun ?i s? scad. Nu era meritul meu, c?ci ?mi pl?cea ?nv???tura ?i aveam groaz? de aproape toate jocurile, mai cu seam? de cele brutale, le g?seam nefolositoare, av?nd sim??m?ntul c? pierd timpul; fugeam de zgomot ?i de vulgaritate, iar mai mult dec?t orice sim?eam un fel de spaim? ?nn?scut? ?n fa?a vie?ii. Ciudat copil, nu?? (Bernard Gavoty ? Amintirile lui George Enescu)

?Pentru mine, Enescu va r?m?ne una din veritabilele minuni ale lumii. (...) R?d?cinile puternice ?i noble?ea sufletului s?u sunt provenite din propria lui ?ar?, o ?ar? de o inegalat? frumuse?e? (Yehudi Menuhin)

?

Casa Memorial? George Enescu

Vila Lumini?,

Cartier Cump?tu, Sinaia

Str Yehudi Menuhin, nr.2

Program: Mar?i ? Duminic? ? 10 ? 17

Text: Daniela BULARDA

Fotografii: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine