Numarul Curent

Ianuarie 2019
L m M J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Valeria si Teodora
v? ureaz?
Vacan?e cu Farmec !

?


Congresul EuroGites de Turism Rural, Piatra Neamt

Istoria unui eveniment de marc? pentru ?ntregul turism rom?nesc ?i implicit pentru Rom?nia ca ?i destina?ie turistic?, avea s? se scrie, ?n perioada 07 ? 10 octombrie 2012, cu ocazia Congresului EuroGites de Turism Rural, desf??urat la Piatra Neam?. Pre? de c?teva zile, viitorul turismului rural rom?nesc, avea s? se decid? ?n ?inutul nem?ean, o loca?ie perfect aleas?, av?nd ?n vedere succesul pe care l-au ?nregistrat organizatorii. Astfel, EuroGites, A.N.T.R.E.C Rom?nia, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului ?i Autorit??ile locale ale jude?ului Neam? ?i-au unit for?ele asigur?nd cadrul general pentru organizarea irepro?abil? a Congresului European de Turism Rural.

?

Prezen?a celor peste 300 de participan?i din 28 ??ri este elocvent? pentru succesul acestui Congres, dovedindu-ne c? turismul rural este privit ?i apreciat la nivel interna?ional, reprezent?nd un subiect foarte important pentru cei ce doresc o dezvoltare durabil? a acestuia.

Tema principal? a Congresului EuroGites ?i-anume. ?Turismul inovativ, o nou? via?? pentru zonele rurale? a c?utat s? eviden?ieze un lucru dorit ?i propus, ?i-anume c? turismul nu ?nseamn? doar o simpl? ofert? de cazare ?i de mas?. Trebuie s? existe o corela?ie ?ntre turismul rural ?i partea de alimenta?ie tradi?ional?, ecologic?, din gospod?rie proprie sau specifice zonei respective ?i mai ales, se dore?te un accent pus pe activit??ile de agrement pe care pensiunile le pot oferi oaspe?ilor s?i.

?Pentru ca turismul rural s? fie un produs de viitor acesta trebuie condus de cererea de pe pia??; trebuie lucrat pentru a deveni? un produs viabil ?i sustenabil. ?n ceea ce prive?te rezultatul unei bune practici de turism rural, de departe cea mai important? surs? de satisfac?ie pentru turist va fi? tratamentul pe care acesta ?l va primi.? ( Klaus Ehrilich ? Secretar General EuroGites)

Startul Congresului EuroGites s-a dat la Curtea Domneasc? din Piatra Neam?

?n seara zilei de duminic?, ?n prezen?a invita?ilor la Congres, s-a desf??urat ceremonia de deschidere oficial? a Congresului EuroGites de Turism Rural. Ce prezen?i au fost captiva?i ?ntreaga atmosfer? tradi?ional? pe care ansamblurile venite din Alba, Bran, Neam?, Suceava ?i Vrancea au asigurat-o. Momentele folclorice au fost precedate de discursul invita?ilor de seam?, persoane cu experien?? ?n aceast? sfer? a turismului rural dintre care ii men?ion?m pe: Vittoria Brancaccio ? Pre?edinte EUROGITES, Klaus Ehrlich - Secretar general EUROGITES, Philippe FRAN?OIS ? Pre?edintte AMFORTH, Maria Stoian ? Pre?edinte Fondator ANTREC Rom?nia ?i mul?i al?ii.

?Am g?sit o Rom?nie schimbat? fa?? de ceea ce m? a?teptam s? g?sesc. V?d turismul rural rom?ensc axat pe turismul ecologic, de relaxare, pe drume?ii ?i pe gastronomie. Trebuie s? avem grij? de tradi?ii ?i s? le promov?m.? a declarat Vittoria BRANCACCIO ? Pre?edinte EuroGites.

Pachete turistice de promovare a jude?ului Neam? ( ?n cele 2 zile premerg?toare Congresului)

Pachetul: ?Natur?? : Excursie av?nd ca puncte de interes: Cheile Bizazului, Lacul Ro?u, Bicaz, Izvorul Muntelui,

Pachetul: ?Mo?tenire cultural??: M-rea V?ratec, M-rea Sih?stria, Cetatea Neam?, Muzeul Nicolae Popa T?rpe?ti

Debutul sesiunilor Congresului European de Turism Rural

Prima sesiune de lucru a debutat luni, 8 octombrie 2012. Prezent?rile invita?ilor au fost sus?inute la Sala Polivalent? din Piatra Neam?

Sesiunea: ?Turismul inovativ ? o nou? via?? pentru zonele rurale - Importan?a turismului ?n zonele rurale ? trecut ?i prezent?

Vorbitori: Klaus EHRLICH - Secretar General Eurogites, Philippe FRANCOIS ? Pre?edinte AMFORHT/ECORISMO, Petri RINNE - Pre?edinte ELARD ?i Maria STOIAN ? Pre?edinte Fondator A.N.T.R.E.C Rom?nia. Speakerii au prezentat solu?ii pentru valorificarea resurselor locale ?n turismul rural, urm?rindu-se generarea de economii ?i oportunit??i ?n zonele rurale.

?n prezentarea sa, Dna. Maria STOIAN a schi?at evolu?ia ?i dinamica turismului rural rom?nesc ?i importan?a A.N.T.R.E.C in toat? aceast? evolu?ie ?i ?nflorire a turismului rom?nesc.

??mi doresc ca proprietarii pensiunilor s? ?mbine activit??ile de turism cu cele de agricultur? ?i de cre?tere a animalelor. Mai mult dec?t at?t, ?mi doresc ca tinerii s? p?streze natura ?i mo?tenirea cultural? ?i s? pun? ?n valoare tradi?iile locale. Vreau ca ei s? m? fac? s? afirm cu t?rie ?n cadrul tuturor Congreselor EuroGites c? ? Genera?ia A.O ? Allways On ? v? a?teapt? ?n satele rom?ne?ti !? ( Maria STOIAN ? Pre?edinte fondator A.N.T.R.E.C Rom?nia)

Speakerii au ajuns la concluzia conform c?reia axa agricultur?-turism-infrastrutur? st? la baza dezvolt?rii imaginii turismului rural rom?nesc.

Sesiunea: ?P?strarea comunit??ilor rurale ?i a tradi?iilor prin intermediul turismului ; concepte inovative ?i produse ?n turismul rural?

Au fost prezentate r?nd pe r?nd situa?iile actuale ale turismului rural ?n ??ri precum: Rusia, Moldova, Letonia, Germania, Estonia, Grecia ?i Irlanda. ?Vorbitorii au adus argumente clare ?nt?rite de imagini ?i prezent?ri din fiecare ?ar? pe care o reprezentau.

Sesiunea: Turismul rural ?n lumea Internetului ?i Social Media

Vorbitori: Hans EMBACHER - Farm Holidays Austria, Nicholas HALL ? SE1 Media, ex-ECT, Terry JACKSON- WelcomeWeb, Project Coordinator, Fran?ois-Xavier PEERS - Project manager TOURISMlink ?i Valentin MIRON ? Vicepre?edinte FNTM, au prezentat importan?a Internetului ?i a aplica?iilor sale urm?rindu-se dezvoltarea managementului ?i marketingului turismului rural.

T?rgul Me?terilor Populari ?i T?rgul Culinar

?n paralel cu sesiunile de lucru ?n interiorul ?i ?n vecin?tatea S?lii Polivalente din Piatra Neam? a avut loc?T?rgul Me?terilor Populari ?i T?rgul Culinar. Str?inii s-au ar?tat impresiona?i de modul de prezentare a tradi?iilor rom?ne?ti, de coloritul ?i diversitatea costumelor populare, de tinerii care purt?ndu-?i portul popular ?ncondeiau ou? sau sculptau ?n lemn Ei reprezentau cu fal? zone ?nc?rcate de tradi?ie ca: Arge?, Bra?ov, Gorj, Maramaure?, Sibiu, Suceava etc. .Foarte aprecia?i au fost ?i fierarii ?i potcovari reprezent?nd ?inutul nem?ean.

T?rg culinar pe holurile Salii Polivalente.

Gastronomia tradi?ional? rom?neasca s-a m?ndrit printr-o savuroas? expozi?ie de art? culinar? gra?ie filialelor A.N.T.R.E.C. ?n prima zi a sesiunilor de lucru, pr?nzul a fost asigurat din produsele tradi?ionale aduse din pensiuni cu farmec din toate col?urile ??rii. N-au lipsit br?nza de burduf ?n coaj? de brad specific? Branului, pe?tele afumat preparat ?n diverse feluri provenind din Br?ile, minciunele de Arge?, P?strav afumat ca la Suceava ?i multe alte bun?ta?i.

Cina a fost servit? la Hanu Ancu?ei, Pre?edintele Executiv A.N.T.R.E.C Rom?nia, Dl. Mi?u CHIRUC, ??mpreuna cu autorit??ile locale au fost gazde de nota 10. N-au lipsit din peisaj nici t l?utari veritabili interpret?nd cu mult talent piese tradi?ionale.

O importan?? major? a fost acordat? seminariilor organizate cu ocazia c?rora au fost dezb?tute puncte strategice, specifice dezvolt?rii turismului rural, at?t la nivel na?ional c?t ?i interna?ional.

Seminarii organizate:

Seminarul 1 - Drumurile verzi ? Prezentarea vechilor c?i ferate din zona Tarc?ului, scoase din folosin??. Se dore?te transformarea acestora pentru drume?ii, trasee de mountain biking etc ; Loca?ia : Complexul ?Victoria Lipan? ?Tarc?u

Seminarul 2 - Mo?tenire Cultural? ? Urm?re?te valorificarea obiectivelor turistice culturale ?i a me?te?ugurilor ?n scopul conserv?rii ?i promov?rii acestora. Loca?ia: M?n?stirea Neam?.

Seminarul 3 - Natur? ? Vizeaz? importan?a conserv?rii rezerva?iilor naturale ?i a ariilor naturale protejate.? Loca?ia: Hotel Bistri?a din Dur?u.

Seminarul 4 ? Gastronomia - Mo?tenire a culturii rurale ?n Europa. Loca?ia: Muntele Cozla.

Un turism rural veritabil ?nseamn? ?i capacit??i de primire ?i cazare ?i activit??i turistice dar ?i alimenta?ie? a ?ncheiat discursul Dacian CIOLOS ? Comisarul European pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural?.

?

Congresul European de Turism Rural

Piatra Neam? ? 07 ? 10 octombrie 2012

Organizatori: EuroGites ?i A.N.T.R.E.C Rom?nia

Text: Cristian-Alexandru CATAN?

 

Aboneaz?-teC?utare ?n site:

QMagazine